Leijester Hegedyk 29
9071 XB
Alde Leie
Nederland

Tel/fax: +31 518 40 38 40
E-mail: info@jannekespoelstra.nl
NL
.FRYSK
ENGLISH

Feest Mune.jpg

 

Feest op 'e Mûne/Feest op 'e Môln

 

Sjongstik ta gelegenheid fan de reüny fan Alde Leie en Froubuorren bij it 100-jierrich bestean fan 'e Kristlike basisskoalle De Barte en de Aldeleister Dei, op 18 septimber 2010

 

Printwurk, de Paperclip, Stiens, 2010