Leijester Hegedyk 29
9071 XB
Alde Leie
Nederland

Tel/fax: +31 518 40 38 40
E-mail: info@jannekespoelstra.nl
NL
.FRYSK
ENGLISH

Langst fan 'e dagen

FPB-LANGST-DAGEN-WEB.jpg

 

Dichtbondel, is ferskynd bij de Friese Pers Boekerij op 7 july 2011.

Oanbean op de Poëzyjûn Alde Leie (in ympresje).

Ynterview op ensafh-digi, nû. 57 (11 novimber 2011)

Resinsje yn 'e LC, 22 july 2011.

Resinsje yn it FD, 30 july 2011.

Resinsje op ensafh 60  (23 des 2011)

It fers Fryske jonge (Langst fan 'e dagen, s. 46-47 en earder ferskynd op www.ensafh.nl) is opnommen yn it augustus-nûmer fan it blêd Sobat (orgaan fan VOMI-NL).

Fûn hjir ek in fers werom: Fan it Bilt III dânse op 'e dyk (sjoch ek Foarlêzerij Keppelfeest)